Linh kiện điện tử

CRCW06030000Z0EAC

247 

Linh kiện điện tử

CRCW08050000Z0EAC

1.162 

Linh kiện điện tử

CRCW080518K0FKEA

1.496 

Linh kiện điện tử

CRCW080513K0FKEA

1.496 

Linh kiện điện tử

CRCW080520R0FKEA

1.496 

Linh kiện điện tử

CRCW08057K50FKEAC

1.796 

Linh kiện điện tử

CRCW06031K80FKEAC

1.034 

Linh kiện điện tử

CRCW08051K20FKEAC

2.285 

Linh kiện điện tử

CRCW06038K20FKEAC

1.034 

Linh kiện điện tử

CRCW08054K30FKEA

1.333 

Linh kiện điện tử

CRCW08051K00DHEAP

2.313 

Linh kiện điện tử

CRCW080510K0DHEAP

2.313 

Linh kiện điện tử

CRCW0805330RFKEAC

1.306 

Linh kiện điện tử

CRCW080518R0FKEA

1.333 

Linh kiện điện tử

CRCW08051K30FKTA

2.639 

Linh kiện điện tử

CRCW08051K60FKEA

1.333 

Linh kiện điện tử

CRCW080556K0FKEA

1.333 

Linh kiện điện tử

CRCW1206150KFKEB

2.041 

Linh kiện điện tử

CRCW080527K0FKEA

1.496 

Linh kiện điện tử

CRCW1206120KFKEA

1.496 

Linh kiện điện tử

CRCW08052R70FKEA

1.333 

Linh kiện điện tử

CRCW0805220RFKEAC

1.524 

Linh kiện điện tử

CRCW08052K20FKEB

1.496 

Linh kiện điện tử

CRCW080533K0FKEAC

2.285 

Linh kiện điện tử

CRCW08051K80FKEAC

2.285 

Linh kiện điện tử

CRCW08054K70FKEAC

2.285 

Linh kiện điện tử

CRCW1206270KFKEA

2.041 

Linh kiện điện tử

CRCW0805220KFKTA

3.374 

Linh kiện điện tử

CRCW080510R0FKTA

871 

Linh kiện điện tử

CRCW08055R60FKEA

1.170 

Linh kiện điện tử

CRCW080533R0JNEB

1.279 

Linh kiện điện tử

CRCW08053K00JNEA

1.442